Rozdíl mezi Radou bezpečnosti OSN a Valným shromážděním OSN

Rada bezpečnosti OSN a generální shromáždění OSN

Po druhé světové válce byla vytvořena organizace, která má zastavit a předcházet válce s její hlavní agendou, sjednotit národy prostřednictvím interaktivních dialogů. Tato organizace byla dříve nazývána Společností národů a byla vytvořena k boji proti nacistické a japonské říši během druhé světové války. Nyní se tato organizace nazývá Organizace spojených národů. V podstatě OSN nejenže zabraňuje válkám, aby se odehrávaly na velkých národech, ale také skoncuje s chudobou a má programy, které se zavázaly k tomu, aby se každý občan na světě cítil lépe.

OSN spolupracuje s mnoha velmi důležitými agenturami po celém světě. Mezi tyto agentury patří Světová zdravotnická organizace (WHO), Světový potravinový program (WFP) a Fond OSN pro výživu dětí (UNICEF). OSN má mnoho různých organizací, aby mohla plnit své poslání v různých částech světa. Šesti nejdůležitějšími orgány OSN jsou Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Hospodářská a sociální rada, Sekretariát, Mezinárodní soudní dvůr a Rada OSN pro svěřenství.

Rada ministrů OSN a Valné shromáždění OSN jsou dvěma hlavními orgány OSN. Je důležité diskutovat o těchto orgánech a učit se jim.

Nejdříve se podívejme na to, co je v Radě bezpečnosti OSN. Tento orgán je považován za nejdůležitější orgán, protože je zodpovědný za zachování míru a bezpečnosti po celém světě. Rada bezpečnosti je určena k tomu, aby přinesla nebo udržovala mír ve světě, zejména ve válcovaných oblastech. Tento orgán také slouží jako policejní svět, neboť ukládají příslušným sankcím členům, kteří porušují zákony. Pět stálých členů SC je USA, Spojené království, Čína, Francie a Rusko. Existuje dalších 125 členů, kteří nejsou pouze stálými členy, a mají pouze dvouletý termín. Členové SC mají také pravomoc veta, pokud nesouhlasí s návrhem členů.

Valné shromáždění OSN je na straně druhé také jedním z hlavních orgánů OSN. Tento orgán se skládá z 192 členských států. GA je odpovědný za jmenování toho, kdo může být členem výboru jako nestálého člena. GA také odpovídá za rozpočet OSN. A také GA dává doporučení, nazvaná rezolucemi Valného shromáždění, různým orgánům a agenturám OSN. GA může vydat doporučení týkající se jakékoli otázky, o níž se diskutuje OSN s výjimkou míru a bezpečnosti, které spadají do působnosti SC.

Mezi Radou OSN a Valným shromážděním OSN existuje mnoho významných rozdílů. První je počet členů, který má každý orgán, přičemž UNSC má 5 stálých členů a 15 nestálých členů, zatímco Valná hromada OSN má na straně druhé 192 členů. Dalším rozdílem je, že Valném shromáždění OSN je demokratické, protože musí hlasovat předtím, než se dostanou k usnesení. Rada bezpečnosti OSN však dává rozhodující moc pěti velmocím na světě.

SOUHRN:

1.

Rada bezpečnosti OSN odpovídá za mír a pořádek, zatímco Valného shromáždění OSN odpovídá za rozpočet a doporučení. 2.

UNSC má méně členů než VS OSN. 3.

Vojenský výbor OSN je na rozdíl od Rady bezpečnosti OSN demokratický.